Pelet – ekološko gorivo od ostataka drveta

Pelet

Doming nastavlja svoj put ka ekološkim izvorima energije, tako da je u svoju gamu ekoloških proizvoda uvrstio i pelet proizvođača Bioenergy Point.

Drveni pelet proizvodi se mlevenjem, sušenjem, dodatnim usitnjavanjem i presovanjem sirovina -piljevine, strugotine, otpadnog drveta, odnosno nusproizvoda drugih industrija, koji bi u suprotnom završili na deponijama.

Koristi se za peći i kotlove za grejanje, kako u kućama i stanovima, tako i kod velikih potrošača. Pelet predstavlja efikasno ugljenik neutralno gorivo. Na gram ispuštenog CO2 angažuje se jedan gram u fotosintezi, te se tako održava odnos ugljenika u prirodi. Sagorevanjem drvenog peleta skoro da se uopšte ne proizvodi kreozot, glavni uzročnik požara u pećima i kaminima.

Osnovne prednosti peleta:

  • mali troškovi transporta i skladištenja
  • smanjeni troškovi održavanja instalacija
  • kontinuiran stepen iskorišćenja opreme
  • za proizvodnju peleta nije neophodna masivna seča šuma
  • smanjenje efekta staklene bašte, CO2 neutralan u procesu sagorevanja
  • iskorištećenje kotla više od 90%.
  • energetska vrednost veća od 18MJ po kilogramu
  • pepeo nastao sagorevanjem iznosti oko 1%